PR

Как да напрвите евтина рекламна кампания

Връзките с обществеността (по-популярни като PR) набират все по-голяма скорост в България. Грешно е да се смята, че една личност, колкото и известна да е тя, не се нуждае от пиар. Но какво по-точно означава това PR? Терминът идва от английски - Public Relations, и на български се превежда “връзки с обществеността”. Въпреки че има превод, английската дума е придобила голяма популярност и освен съкратеното пиар, се използва и наименованието “Пъблик рилейшънс”. Все пак трябва да свикнем да използваме на български понятието “пиар” за човек, който се занимава с Връзки с обществеността.

Дейността на PR се състои в това да гради имидж пред обществото. Самият имидж може да е на хора , организации, събития и други. PR се използва, не само за да се създава имидж, но и да се поддържа или променя. Изключително важно е да се изграждат здрави връзки между личността (фирмата) и обществото.

Връзките с обществеността (PR) се градят на различни дейности. Такива могат да бъдат различни публикации, речи, семинари, спонсорства и други. Основната положителна черта на PR е, че се приема с голямо доверие (за разлика от рекламата и насърчаване на продажбите, например). Като отрицателна черта на PR могат да се посочи фактът, че контролът върху това какво, къде и кога да се излъчи/публикува е по-слаб. За разлика от рекламата, Връзките с обществеността са по-евтин инструмент от маркетинговата комуникация.

PR